Trofea myśliwskie i ich sprzedaż – czy faktycznie praktyka kół łowiecki jest optymalna pod względem korzyści podatkowych?

Regulacje prawne dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy przez polskich pracodawców

 

Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi, w związku z toczącymi się walkami zbrojnymi na terytorium Ukrainy, na terytorium naszego kraju przybyło ponad 2 miliony obywateli ukraińskich. W związku z tym polski ustawodawca podjął inicjatywę mającą na celu uregulowanie statusu prawnego osób uciekających przed wojną. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zawiera m.in. złagodzone przepisy dotyczące zatrudnienia uchodźców przez polskich pracodawców.

Podstawa prawna

Zanim przejdziemy do istoty sprawy, daleko posunięty pragmatyzm nakazuje zacząć od początku,
a w zasadzie od zasygnalizowania pewnych regulacji prawnych oraz obszarów na które warto zwrócić uwagę. Najbardziej wytrwali, w końcowej części artykułu, znajdą to czego oczekują przystępując do lektury. A zatem, 26 marca 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022.583, t.j. z dnia 2022.03.12), która uwzględnia podleganie przepisom specustawy przez wszystkich obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju, bez względu na trasę podróży, która prowadziła ich do Polski (bez względu na to czy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy, czy nie). Zmiana weszła w życie z mocą wsteczną tj. od 24 lutego 2022 roku.

Cudzoziemcy, których nie dotyczy wspomniana ustawa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE, stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określa między innymi, szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy (oraz ich małżonków nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego), którzy przybyli do polski z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy, posiadających kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski.

Przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie stosuje się natomiast do obywateli Ukrainy, posiadających zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie stosuje się również do osób, które złożyły w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone). Przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie stosuje się również do osób, które zadeklarowały zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Kwestie związane z legalnym pobytem na terytorium Polski

Kluczową kwestią jest legalny pobyt. Podkreślmy zatem raz jeszcze, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku (podstawa prawna art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, Dz. U. 2021.2354 t.j. z dnia 2021.12.20). Dotyczy to osób, które przybyły do Polski z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Pamiętajmy również, że jeżeli termin dobrowolnego powrotu (o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, Dz. U. 2021.2354 t.j. z dnia 2021.12.20) określony w decyzji wydanej wobec obywatela Ukrainy, przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, termin ten również ulega przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, datę stanowiącą ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski z Ukrainy skutkuje tym, że jego pobyt w kraju jest uznany za legalny.

To jednak nie wszystko, gdyż przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osoby, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielana jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Informacja praktyczna: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy licząc od dnia wjazdu, ale nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 roku. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawi bez rozpoznania.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób (co pozostaje w ścisłym związku z głównym tematem niniejszego opracowania, a mianowicie podjęcia zatrudnienia na terytorium RP). W tym celu przewidziano specjalny tryb, jednakże przybliżenie tego trybu, czy też problematyki związanej ze świadczeniem pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, zapewne stanie się przedmiotem odrębnego artykułu, dlatego już teraz zachęcamy do śledzenia naszych publikacji.

Dostęp do rynku pracy

Obywatelom Ukrainy został zagwarantowany dostęp do rynku pracy. Aby skorzystać z przewidzianych rozwiązań, pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem portalu praca.gov.pl właściwy, ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Termin 14 dni rozpoczyna swój bieg od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

Obywatele Ukrainy będą mgli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Pracodawca, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca, musi pamiętać o tym, że cudzoziemiec musi posiadać tytuł pobytowy. Zatem nie ma możliwości przyjęcia do pracy cudzoziemca, który nie może potwierdzić legalności pobytu na terytorium RP. W celu ułatwienia podejmowania pracy przez osoby, które uciekły z Ukrainy, wprowadzono uproszczone zasady legalizacji pobytu (o czym wspomnieliśmy już powyżej). Za legalny uznany jest w szczególności pobyt w Polsce osób, które wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Jak już wspominaliśmy, w tym przypadku pobyt będzie legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku. Do ustalenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21). Jak to już zostało zasygnalizowane, z tej formy legalizacji pobytu nie skorzystają obywatele Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, którzy złożyli w RP wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w mieniu których takie wnioski zostały złożone, jak również którzy zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, na podstawie art. 28 ust. 1 albo art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021.1108 t.j. z dnia 2021.06.22), lub których deklaracje takiego zamiaru dotyczą.

Zatrudnienie

Dotychczas polski pracodawca mógł zatrudnić obywatela ukraińskiego na podstawie zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę sezonową, zezwolenia na pracę. Obecnie każdy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium RP uznany został za legalny na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce.

WAŻNE: obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował na podstawie oświadczenia czy zezwolenia, po wygaśnięciu ważności tych dokumentów może nadal być zatrudniony przez polskiego pracodawcę, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek dokumentów. Jedyną formalnością konieczną do dopełnienia będzie dokonanie zgłoszenia o podjęciu pracy. Jednakże, brak zgłoszenia będzie skutkować brakiem możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.  Z uzasadnienia do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wynika, że regulacja ta ma na celu wprowadzenie ułatwień w podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy migrujących w związku z konfliktem zbrojnym, a jednocześnie zapewnia narzędzia pozwalające monitorować sytuację na lokalnych rynkach pracy.

Wzory dokumentów

Ze względów praktycznych, mając na względzie tematykę niniejszej publikacji wydaje się wskazane zamieszczenie wzorów dokumentów takich jak:

 

Umowa o pracę w języku polskim

 

 

…………………………………………..                                                                         …………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba lub                                                                     (miejscowość i data)

miejsce zamieszkania)

…………………………………………..

(numer REGON-PKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ……………………………………………………………………………………………………………..

(data zawarcia umowy)

między …………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1)    rodzaj pracy …………………………………………………………………………………………………….

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2)    miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………………

3)    wymiar czasu pracy…………………………………………………………………………………………..

4)    wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5)    inne warunki zatrudnienia …………………………………………………………………………………

6)    termin rozpoczęcia pracy……………………………………………………………………………………

7)    ……………………………………………………………………………………………………………………….

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

 1. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy ………………………………………………………………..

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony **)

………………………………………………..                                     …………………………………………………………

(data i podpis pracownika)                                       (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

                                                                             pracodawcę albo osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

_________________

*   Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

**              Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.

 

Umowa o pracę w języku ukraińskim

 

………………………………………………………………                                                     …………………………..

(роботодавець і місце знаходження його фірми або                                        (місцевість і дата)

місце проживання)

………………………………………………………………

(номер REGON-PKD)

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

укладено дня………………………………………………………………………………………………………………..

(дата укладення договору)

між ……………………………………………………………………………………………………………………………..

(ім’я та прізвище роботодавця або особи, яка представляє його інтереси або

особи, уповноваженої подавати декларації від імені роботодавця)

та ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(прізвище та ім’я працівника та місце його проживання)

на ………………………………………………………………………………………………….. ………………………….

(випробувальний термін, необмежений час, обмежений термін)

 1. Сторони домовляються про такі умови працевлаштування:

1)    вид роботи ……………………………………………………………………………………………………..

(посада, функція, професія, спеціальність)

2)    місце виконання роботи ………………………………………………………………………………….

3)    тривалість робочого часу ………………………………………………………………………………..

4)    винагорода ……………………………………………………………………………………………………..

(складові винагороди, їх розмір та правові підстави  для їх визначення)

5)    інші умови працевлаштування ………………………………………………………………………..

6)    дата початку роботи ……………………………………………………………………………………….

7)    ……………………………………………………………………………………………………………………….

(допустима кількість робочих годин понад встановлений контрактом робочий час, перевищення якої дає право працівникові, крім звичайної оплати праці, на надбавку до заробітної плати, зазначену у ст.1511  § 1 Трудового кодексу*)

 1. Підстави, що обґрунтовують укладення договору…………………………………………………..

(інформація, яка зазначена в ст. 29 §11

Трудового кодексу причини, що

обгрунтовують укладення трудового

договору на обмежений теермін)

…………………………………………………………                               ……………………………………………….

(дата і підпис працівника)                                           (підпис роботодавця або представника

роботодавця або особи, уповноваженої

робити заяви від його  імені)

*   Стосовно трудового договору з працівником, який працює неповний робочий день.

**        Стосовно трудового договору з працівником, який працює за строковим трудовим договором з метою, зазначеною у ст. 25 1 § 4 п. 1-3 Трудового кодексу, або у випадку, зазначеному у ст. 25 1 § 4 п. 4 Трудового кодексу.

 

Umowa zlecenie w języku polskim

 

Umowa zlecenia

Dnia ……………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko /nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania/adres siedziby firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(seria i nr dowodu osobistego / PESEL / REGON/ NIP/ nazwa organu rejestrowego)

zwanego dalej Zleceniodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko /nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania/adres siedziby firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(seria i nr dowodu osobistego / PESEL / REGON/ NIP/ nazwa organu rejestrowego)

zwanego dalej Zleceniobiorcą,

została zawarta umowa o treści:

 • 1
 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zleceniodawca udziela zleceniobiorcy zaliczki na wydatki związane z realizacją zlecenia w wysokości:

…………………… zł (słownie złotych ……………………………………………………………………………….)

 • 2

Umowa została zawarta na okres od ………………….. do ………………

 • 3
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 z zachowaniem należytej staranności.
 2. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia.
 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
 4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane przy realizacji czynności określonych w § 1 umowy.
 • 4
 1. Za wykonanie prac określonych w przepisach § 1 umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości:

np.:

–     ……………… za 1 godzinę pracy

–     ……………… zł za miesiąc pracy

–     ……………… zł za sporządzenie ………………

 1. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości przysługującej za miesiąc realizacji zlecenia dokonuje się w formie pieniężnej, na koniec każdego miesiąca, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania Zleceniodawcy:

np.:

1)   rachunku do umowy zlecenia,

2)   ewidencji czasu realizacji zlecenia /ewidencji przepracowanych godzin

3)   ……………………………….

 1. Wypłata kwoty ustalonej zgodnie z pkt 1, po stwierdzeniu przez Zleceniodawcę prawidłowości wykonania zlecenia określonego w § 1, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr ……………………………………………………………………………..
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
 3. Zleceniobiorca nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.
 • 5
 1. Potwierdzenie liczby godzin realizacji zlecenia będzie dokonywane na koniec każdego miesiąca poprzez:
 2.  

1)   wypełnienie przez Zleceniobiorcę ewidencji czasu realizacji zlecenia według określonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy

2)   przekazanie Zleceniodawcy w formie pisemnej wypełnionej ewidencji w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia,

 1.  

1)   prowadzenie przez Zleceniodawcę rejestru czasu realizacji zlecenia,

2)   ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zleceniodawca po otrzymaniu np. ewidencji czasu realizacji zlecenia dokonuje jej sprawdzenia i jeśli nie wnosi zastrzeżeń zatwierdza ewidencję.
 • 6
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić na żądanie Zleceniodawcy informacji o przebiegu realizacji zlecenia.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę, jeśli zachodzą okoliczności, które mogą wpływać na:

np.

–     brak możliwości realizacji zlecenia lub

–     wpływać na konieczność zwiększenia ilości godzin realizacji zlecenia.

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na koniec każdego miesiąca złożyć sprawozdanie z realizacji zlecenia, które powinno zawierać informacje dotyczące:

1)   ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2)   ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 • 7

Zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy Zleceniodawcy.

 • 8
 1. Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest ……………….. (art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 3. a) zawarcia oraz realizacji Umowy zlecenia;
 4. b) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika zaliczki na podatek – podstawa prawna art. 41 ust. 1-2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128);
 5. c) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423);
 6. d) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa prawna art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).
 7. Dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą zostać udostępnione Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, ……………….. .
 8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie od dnia ……………….. do dnia ……………….. .
 9. Informuję Pana/Panią o prawie do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.
 11. Zleceniobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 9

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć za ……………….. dniowym / tygodniowym / miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 • 10

Zmiana warunków niniejszej umowy może być dokonywana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 • 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………….                                ………………………………………………….

(podpis Zleceniobiorcy)                                                                        (podpis Zleceniodawcy)

 

 

Umowa zlecenie w języku ukraińskim

 

Договір доручення

Украдений дня ……………….. між

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ім’я та прізвище / назва компанії)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(домашня адреса/адреса головного офісу)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(серія та номер посвідчення особи / PESEL / REGON / NIP / назва органу реєстрації)

іменований далі Замовник,

і

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ім’я та прізвище / назва компанії)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(домашня адреса / адреса головного офісу)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(серія та номер посвідчення особи / PESEL / REGON / NIP / назва органу реєстрації)

Іменований далі Виконавець, про наступне:

 • 1
 1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати наступні дії:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Замовник дає виконавцю аванс на витрати, пов’язані з виконанням замовлення, у розмірі:

…………………… PLN (прописом: злотих ………………………………………………………………………..

 • 2

Договір укладено на період з ……………………. по …………….. .

 • 3
 1. Виконавець зобов’язується виконувати роботи, зазначені в § 1, з належною професійною ретельністю.
 2. Виконавець не може без попередньої згоди Замовника відмовитися від вказаного ним способу виконання замовлення.
 3. Виконавець не може доручити виконання доручення третій особі.
 4. Виконавець заявляє, що він має відповідну кваліфікацію, необхідну для виконання дій, визначених в § 1 договору.
 • 4
 1. За виконання робіт, зазначених у § 1 договору, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю винагороду у розмірі:

наприклад:

–      …………….. злотих за 1 годину роботи

–      …………….. злотих за місяць роботи

–      …………….. злотих за підготовку ……………..

 1. Виплата винагороди в розмірі, належному за місяць виконання доручення, здійснюється в грошовій формі в кінці кожного місяця не пізніше 3 днів з дня передачі Замовнику:

наприклад:

1)   рахункуфактури до договору доручення,

2)   документу, де вказано час, витраячений на виконання доручення/інформація щодо кількості відпрацьованих годин

3)   ……………………………..

 1. Виплата суми, визначеної відповідно до пункту 1, після того, як Замовник підтвердить, що доручення, про яке йдеться в § 1, було виконано без застережень, буде здійснена шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця № ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Днем платежу вважається день списання коштів з рахунку Замовника.
 3. Виконавець не може відмовитися від права на винагороду в розмірі, що випливає з мінімальної погодинної ставки, або передати право на цю винагороду іншій особі.
 • 5
 1. Підтвердження кількості віпрацьованих годин у зв’язку з виконанням доручення буде здійснюватися в кінці кожного місяця:

напр.

1)   заповнення Виконавцем відомості обліку робочого часу виконання доручення за певним зразком, що є додатком до цього договору.

2)   передача Замовнику заповненої відомості в письмовій формі до дати виплати винагороди,

напр.

1)   ведення обліку робочого часу для виконання доручення Замовником,

2)   ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Замовник, отримавши, наприклад, відомість обліку робочого часу для виконання доручення, перевіряє її і, якщо немає ніяких застережень, затверджує відомість.
 • 6
 1. Виконавець зобов’язується надати на вимогу Замовника інформацію про хід виконання доручення.
 2. Виконавець зобов’язується негайно повідомити Замовника про усі обставини, які можуть вплинути на:

напр.

–     відсутність можливості виконати замовлення або

–     необхідність збільшення кількості робочих годин для виконання доручення.

 1. Виконавець зобов’язується в кінці кожного місяця подавати звіт про виконання доручення, який повинен містити інформацію про:

1)   ………………………………………………………………………………………………………………………………

2)   ………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 7

Виконавець не має права використовувати речі та гроші Замовника у власних інтересах.

 • 8
 1. Адміністратором Ваших персональних даних є ……………….. (Ст. 13 абз. 1 літ. a згідно Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679. Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та про скасування директиви 95/46/EC (загальне положення про захист даних) від 27 квітня 2016 р. (Законодавчий вісник ЄС L 119, стор. 1).
 2. Персональні дані будуть оброблятися з метою:

а)    укладення та виконання Договору доручення;

б)    виконання Замовником обов’язку сплати авансового внеску з податку – правова підстава ст. 41 абзац. 1-2 Закону від 26 липня 1991 р. Про податок на доходи фізичних осіб (Законодавчий вісник від 2021 р., п. 1128);

в)    виконання Замовником обов’язків платника внесків на соціальне страхування – правова підстава ст. 6 абз. 1 п. 4, ст. 6 абз. 4 Закону від 13 жовтня 1998 р. «Про систему соціального страхування» (Законодавчий вісник від 2021 р., п. 423);

г)     виконання Замовником обов’язків платника внесків на медичне страхування – правова підстава: ст. 66 абз. 1 п. 1 літ. е, ст. 69 абз. 1 Закону від 27 серпня 2004 р. «Про медичні послуги, що фінансуються за рахунок державних коштів» (Законодавчий вісник за 2021 р., п. 1285).

 1. Персональні дані з метою виконання обов’язків, що випливають з положень Закону про податок на доходи фізичних осіб від 26 липня 1991 року, Закону «Про систему соціального страхування», Закону «Про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів», можуть бути передані в Установу соціального страхування (ZUS), ……………………
 2. Персональні дані зберігатимуться в період з ……………… по …………….. .
 3. Інформуємо Вас про право вимагати від адміністратора доступу до ваших персональних даних, їх виправляти, видаляти або обмежувати їх обробку, або теж про право заперечувати проти обробки даних, а також право на передачу даних.
 4. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладення Договору та виконання Замовником зобов’язань платника. Правовим наслідком відмови у наданні персональних даних буде неможливість укласти Договір.
 5. Виконавець має право в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була проведена на підставі згоди перед її відкликанням.
 • 9

Кожна сторона може розірвати договір, попередивши про це ………………. за день / тиждень / місяць.

 • 10

Будь-які зміни до умов цього договору можуть бути внесені в письмовій формі під страхом їх недійсності.

 • 11

У питаннях, не передбачених положеннями цього договору, застосовуються положення Цивільного Кодексу.

 • 12

Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

……………………………………………….                                         ………………………………………………….

(Підпис Виконавця)                                                                (Підпис Замовника)

 

 

Informacja o warunkach zatrudnienia w języku polskim

 

……………………………….

(nazwa i adres Pracodawcy)

Pani/Pan

………………………………….

(imię i nazwisko Pracownika)

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z art. 29 § 3 k.p. informuję Panią/Pana, że:

 • obowiązujące Panią/Pana normy czasu pracy wynoszą …………… godzin dziennie, …………… godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy, w ……………… okresie rozliczeniowym;
 • wynagrodzenie za pracę wypłacane jest jeden raz w miesiącu z dołu nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;
 • przysługuje Pani/Panu urlop wypoczynkowy w wymiarze: ……………;
 • obowiązujący Panią/Pana okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi: …………………… (podajemy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zgodnie z art. 36 § 1 k.p.);
 • pora nocna została określona w godzinach ……………;
 • przybycie oraz obecność w pracy potwierdza się przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności z wyszczególnieniem godzin przepracowanych w danym dniu;
 • nieobecność w pracy należy usprawiedliwiać w następujący sposób:
 1. o niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić zakład pracy najpóźniej dzień wcześniej przed planowaną nieobecnością,
 2. w razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w pkt a, pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę; niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi pracownikowi terminowe dopełnienie tego obowiązku;
 • za każdą godzinę pracy przepracowaną ponad wymiar czasu pracy ustalony w umowie o pracę oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje Pani/Panu dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracy.

………………………………                                                                                ……………………….

(data i podpis Pracownika)                                                                          (podpis Pracodawcy)

 

 

Informacja o warunkach zatrudnienia w języku ukraińskim

 

…………………………………….

(Назва та адреса роботодавця)

Пані/Пан

…………………………………………

(прізвище та ім’я Працівника)

Інформація про умови працевлаштування

Відповідно до ст. 29 § 3 Трудового кодексу повідомляю вам, що:

 • діючі для Вас норми тривалості робочого часу : …………………… годин на день, …………………… годин на тиждень при п’ятиденному тижні праці, в. …………………… розрахунковому періоді;
 • заробітна плата виплачується один раз на місяць в кінці відпрацьованого місяця, не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця. Виплата винагороди здійснюється на вказаний працівником платіжний рахунок, якщо працівник не подав заяву в паперовому або електронному вигляді з проханням виплати йому винагороди готівкою;
 • Ви маєте право на щорічну відпустку в розмірі: ……………………;
 • строк попередження про розірвання трудового договору становить: …………………… (ми подаємо строк попередження про розірвання трудового договору на обмежений термін відповідно до ст. 36 § 1 Кодексу Праці);
 • нічний час зазначений у годинах ……………………;
 • прибуття та присутність на роботі підтверджуються власноручним підписом у списку присутніх із зазначенням відпрацьованих годин у цей день;
 • виправдання для неявки наступне:
 1. у випадку, коли працівник не може з’явитися на роботу з завчасно відомих причин, він повинен повідомити керівництво не пізніше ніж за день до запланованої відсутності.
 2. у разі неявки на роботу, крім випадків, зазначених у пункті а, працівник зобов’язаний повідомити керівництво про причину неявки та час, протягом якого його не буде на роботі в перший день відсутності на роботі, але не пізніше наступного дня особисто, через інших осіб або поштою; недотримання цього строку може бути обґрунтовано особливими обставинами, які перешкоджають працівнику своєчасно виконати цей обов’язок;
 • за кожну відпрацьовану годину роботи понад встановлений трудовим договором робочий час, крім звичайної оплати праці, Ви маєте право на доплату за надурочну роботу відповідно до Трудового кодексу.

………………………………                                                                                …………………………..

(дата і підпис Працівника)                                                                         (підпис Роботодавця)

O Nas

Od początku mojej praktyki zawodowej, priorytetem było dla mnie świadczenie usług na najwyższym poziomie jako fundamentu dla budowania zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa wśród moich Klientów. To właśnie szacunek do nich jest dla mnie wartością najwyższą, najwyższym honorem zaś możliwość wykonywania zawodu adwokata.

Skontaktuj się z nami!